โลโก้พรรคเพื่อไทย

พงศกร อรรณนพพร

บัญชีรายชื่อ
ภาพผู้สมัคร ส.ส. พงศกร อรรณนพพร

พงศกร
อรรณนพพร

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 97

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน

  • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นหลายสมัย
  • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เคยเป็น ส.ส. มาแล้ว 4 สมัย

ความสนใจ

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310