โลโก้พรรคเพื่อไทย

ละออง ติยะไพรัช

บัญชีรายชื่อ
ภาพผู้สมัคร ส.ส. ละออง ติยะไพรัช

ละออง
ติยะไพรัช

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 32

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ปี 2548, 2550, 2554, 2562

เคยเป็น ส.ส. มาแล้ว 4 สมัย

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310