โลโก้พรรคเพื่อไทย

สนธยา คุณปลื้ม

บัญชีรายชื่อ
ภาพผู้สมัคร ส.ส. สนธยา คุณปลื้ม

สนธยา
คุณปลื้ม

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 99

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน

  • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสนใจ

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310