โลโก้พรรคเพื่อไทย

เฉลิม อยู่บำรุง

บัญชีรายชื่อ
ภาพ ส.ส. เฉลิม อยู่บำรุง

ร้อยตำรวจเอก
เฉลิม
อยู่บำรุง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองนายกรัฐมนตรี
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ความสนใจ

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310